عکس نون خانگی برای پسر گلم
منیژه
۳۹
۹۳۵

نون خانگی برای پسر گلم

۲۱ آبان ۹۷
امیدوارم از ته
دل یه آمین بگین
الــهی پشت و کنـارتون
هیچ وقت خالی نشه
پـشـت سرتـون دعـای
خـیـر والدیـن
و کنــارتون نـگــاه
و حضور گـرم خـداوند باشه

شبـتـون در پـنـاه خـــدا و التماس دعا❤️
...
نظرات