عکس مربای به

مربای به

۷ آذر ۹۷
سلام 🙋🙋🙋
مربا به خوشمزه
طعمش عالي عالي شد 😋😋😋رنگش که خيلي خوشگل بود 😍😍😍😍😍😍
عکس مراحل پختش گذاشتم چون خيلي حس خوبي بود اول زرد بودن بعد شدن قرمز خوشرنگ
عکس هاي مراحل تو شب گرفتم زياد جالب نشدن البته همينجوري يهويي وبي مکاپ گرفتم 😁😁😁😁😂

آقا يه سوال؟؟؟؟
😕😕😕
👇


👇


👇


👇


👇


👇

👇

👇

تو خيابون داشت ميرفت هرکي ديدش جوابشو بده😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

...
نظرات