عکس نان برنجی
zjojo✔
۱.۸k
۲.۹k

نان برنجی

۱۰ آذر ۹۷
.
.
.
سلام دوست جونیاخوبید؟🙋🙋🙋 ممنون ازهمراهیِ همیشگیتون😙😙
نه به روزایی که چندساعت عکسامیمونه توصف بررسی نه به الان که دودقیقه ای رفت توصف نمایش🤔🤔پاپی جان فازت چیه تازگی خیلی مشکلات داری حتماًیه فکری به حال خودت بکن😞😞 #نان_برنجی
فردی چندین سال شاگردنقاش بزرگی بودوتمامی فنون وهنرنقاشی راآموخت .
استادبه اوگفت:که دیگرشمااستادشده ای ومن چیزی ندارم که به توبیاموزم.
شاگردفکری به سرش رسید،یک نقاشی فوق العاده کشیدوآنرا درمیدان شهرقرارداد،مقداری رنگ وقلمی درکنارآن قراردادوازرهگذران خواهش کرداگرهرجایی ایرادی میبینند یک علامت× بزنندوغروب که برگشت دیدکه تمامی تابلوعلامت خورده است وبسیارناراحت وافسرده به استادخودمراجعه کرد .
استادبه اوگفت:آیامیتوانی عین همان نقاشی رابرایم بکشی؟
شاگردنیزچنان کردواستادآن نقاشی رادرهمان میدان شهرقراردادولی این باررنگ وقلم راقراردادومتنی که کنارتابلوقرارداداین بود:"اگرجایی ازنقاشی ایرادداردبااین رنگ وقلم اصلاح بفرمایید"
غروب برگشتنددیدندتابلودست نخورده باقی مانده . استادبه شاگردگفت:"همه انسانهاقدرت انتقاددارندولی جرات اصلاح نه"مخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...