عکس خورش نخودفرنگی

خورش نخودفرنگی

۱۸ بهمن ۹۷
تفت دادن رب
اضافه کردن رب به مواد
اضافه کردن آب به خورش
...