عکس کیک بستنی
zjojo✔
۷۰۷
۲.۱k

کیک بستنی

۱۹ تیر ۹۸
.
.
.
سلام قشنگاخوبین؟🙋🙋🙋الهی روزگاربه کامتون باشه😙😙 عجیب این #کیک_بستنی توروزایِ گرم میچسبه😋😋😋 واسه پذیرایی ازمهمون هم خوبه 👌👌👌
#کیک_بستنی #کتاب_ابله #کیک_عصرونه

زن فقیری که خانواده کوچکی داشت،بایک برنامه رادیویی تماس گرفت وازخدادرخواستِ کمک کرد،مردِبی ایمانی که داشت به این برنامه گوش میداد،تصمیم گرفت سربه سرِاین زن بگذارد، آدرسِ اورابدست آوردوبه منشی اش دستوردادمقدارزیادی موادخوراکی بخردوبرایِ زن ببرد،ضمناً به اوگفت:وقتی آن زن ازتوپرسیدچه کسی این غذاروفرستاده،بگوکارِشیطان است .
وقتی منشی به خانه زن رسید،زن خیلی خوشحال وشکرگزارشدوغذاهارابه داخلِ خانه کوچکش برد،منشی ازاوپرسیدنمیخواهی بدانی چه کسی غذاروفرستاده؟ زن جواب دادنه مهم نیست،وقتی خداامرکند،شیطان هم فرمان میبرد .
مخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...