عکس رشته خوشکار
مریمی. ا
۸۰
۵۳۶

رشته خوشکار

۱۶ مرداد ۹۸
وای آجیا هرچه قدرازاین خوشمزه بگم کم گفتم
اینوزندایی جونم برام آورد بعضی وقتها چیزهایِی
که به نظرارزون میرسن از وسایل گرون قیمت باارزش ترِن چون باجونو دل برات هدیه میارن این خوشمزه هم ازهمون دسته است وبادستایِ مهربون زندایی جونم که سالهاست داییموازدست داده درست شده خلاصه زنداییه گلم بادرست کردن خیلی چیزها که یه نمونه اش رشته خوشکارِ امرارمعاش میکنه وازخدامیخوام.تن این مادرایِ عزیزکه کم نیستن تومملکتمون همیشه سالم باشه سایشون بالاسرعزیزاشون شیرزنهایِ سرزمینم تنتون سالم.💕💕💕💕💕
ممنون ازتون دوستایِ گلم
...
نظرات