عکس حلوای آرد کنجد

حلوای آرد کنجد

۵ مهر ۹۸
#نصیحت

🔸مــغرور ڪه شدے،
به گورســـتان بـرو ...

آنجا آدمـــهاے زیادے
خواهے یافت ڪه هرڪدام
زمـــانے فڪر میڪردن
دنیـــا بدون وجود آنـــها
نمےچــــرخد ...
💠💠💠💠💠💠💠💠

#حلوا آرد کنجد #خیرات روز پنج شنبه #
ممنون از دستور پخت کاربر ودوست عزیز خانم مهسا حمید .
...
نظرات