عکس خورش قیمه

خورش قیمه

۱۳ آذر ۹۸
خـدایـا پنج چیز را💗
ازخانه هایمان کم نکن
حس خـوب ، حرف عشـق
اعتمـاد ، صمیمیت💗
دوست داشتن و وفاداری را
روزتون سرشار ازعشق و شادی💗

دوستان کم لطفی نکنید و اون انگشت مبارکو بفشارید روی اون قلب قرمز تا آدم انگیزه داشته باشه برای گذاشتن عکس
...
نظرات