عکس شیرینی نخود چی
simin
۱۸
۶۲۳

شیرینی نخود چی

۱۸ دی ۹۸
انسانها به میزان هویت و تربیت خانوادگیشان به دیگران احترام میگذارند و
به میزان حقارتشان به شما توهین میکنند
به میزان فرهنگشان عشق میورزند
به میزان کمبودشان آزارت میدهند
🔴به اندازه ی آدمها دست نزنیم🔴
...
نظرات