عکس مربای زردآلو
فهیمه.ش
۱۰۹
۶۰۷

مربای زردآلو

۱۸ تیر ۹۴
زندگی ب سختی اش می ارزد...اگر تو در انتهای هر قصه ایستاده باشی خدای خوب من...
...
نظرات