عکس شیرینی رولی دارچینی
_helen.72
۸۲۸
۳.۲k

شیرینی رولی دارچینی

۱۹ شهریور ۹۹

جمله انرژی بخش

سرخپوست پیری🎅

برای کودکش👼 از حقایق زندگی چنین گفت:

در وجود هر انسان،

همیشه مبارزه‌ای وجود دارد…

مانند مبارزه ی 🐕دو گرگ🐕!

که یکی از گرگها🐕 سمبل بدیها

مثل، حسد، غرور، شهوت، تکبر، و خودخواهی

و دیگری🐕

سمبل مهربانی، عشق، امید، و حقیقت است.

کودک 👼پرسید:

پدر،🎅 کدام گرگ 🐕پیروز می‌شود؟

پدر🎅 لبخندی زد و گفت:

گرگی 🐕که تو به آن غذا🍜 می‌دهی…

...
نظرات