عکس نان بدون ورز دادن
mehregan
۴۶
۱k

نان بدون ورز دادن

۹ آذر ۹۹
قسم به فقر که حلّال رنگ ایمان است!
قسم به "نان" که میان حروف انسان است!...
...
نظرات