عکس بریانی ( اصفهان )
_helen.72
۱۰۴
۱.۸k

بریانی ( اصفهان )

۷ اسفند ۹۹
#پننج شنبه های عاشقی😍

💟تمرین روزچهارم💟 

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ........
🌸بخاطر بیاور هنگامی راکه پروردگارت اعلام داشت اگر شکرگزاری کنیدنعمت خود را بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید است

🌸هرکس سپاسگزاری کند به وفور نعمت مبتلایش کنیم وهرآنکه ناسپاسی کند هرآنچه دارد از اوگرفته خواهدشد

🌸فهرستی ازده موهبتی که داری تهیه کن. دلیل شکرگزاری بابت آن رابنویس‌ ودرانتهای هرموردبنویس خدایا سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
۱.خدایا بخاطرخانه ای که دارم سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم چون.......
۲.خدایا.....
۱۰.خدایا.....

🌸روی یک ورق کاغذجمله زیر رابنویس
موهبت تندرستی مرازنده نگه داشته است.

🌸ورق کاغذرا درجایی بزار که میدونی درطول روز بیشتر میبینی
🌸دست کم در۴فرصت آن رابخوان واز موهبت ارزشمند تندرستی تاجایی که میتوانی شکرگزاری کن.


وسه جمله طلایی نوشته شود👇
🌸خدایا هدیه سلامتی مرازنده نگه داشته است صمیمانه سپاسگزارم
🌸خدایا بخاطر تمام پول هایی که ازبدوتولد تاکنون صرف من شده است صمیمانه سپاسگزارم
🌸خدایا میدانم که من درمسیر جذبب بهترین اتفاقات زندگی ام قراردارم وکل کائنات راملزم کرده ای تااسباب شادی مرافراهم کنند

🌸به برگه خدایا شکرت که قبلا نوشتی نگاه کن موقع خواب وخدارو بابت اتفاق های خوب امروز شکر کن💟
...
نظرات