عکس آبگوشت لپه
_helen.72
۱۶۴
۱.۷k

آبگوشت لپه

۱۲ اسفند ۹۹
💟تمرین روزنهم 💟 

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ........
🌸بخاطر بیاور هنگامی راکه پروردگارت اعلام داشت اگر شکرگزاری کنیدنعمت خود را بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید است

🌸هرکس سپاسگزاری کند به وفور نعمت مبتلایش کنیم وهرآنکه ناسپاسی کند هرآنچه دارد از اوگرفته خواهدشد

🌸فهرستی ازده موهبتی که داری تهیه کن. دلیل شکرگزاری بابت آن رابنویس‌ ودرانتهای هرموردبنویس خدایا سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
۱.خدایا بخاطرخانه ای که دارم سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم چون.......
۲.خدایا.....
۱۰.خدایا.....

🌸 هر قبض یا صورت حساب پرداخت نشده را بر دارید و از قدرت عظیم شکرگزاری برای پرداخت آن ها استفاده کنید. روی آن ها بنویسید «برای پولش سپاسگزارم» صرف نظر از این که پول آن را داشته یا نداشته باشید. سپس تا آن جا که قادر هستید در وجود خود، برای پول پرداخت این قبض احساس شکرگزاری داشته باشید.۱۰ صورت حسابی را که قبلا پرداخت کرده اید، بردارید و بر روی آن ها جمله ی «سپاسگزارم، پرداخت شد» را بنویسید. سپس برای این که پول پرداخت آن ها را دارید احساس قدرشناسی داشته باشید.


وسه جمله طلایی نوشته شود👇
🌸خدایا هدیه سلامتی مرازنده نگه داشته است صمیمانه سپاسگزارم
🌸خدایا بخاطر تمام پول هایی که ازبدوتولد تاکنون صرف من شده است صمیمانه سپاسگزارم
🌸خدایا میدانم که من درمسیر جذبب بهترین اتفاقات زندگی ام قراردارم وکل کائنات راملزم کرده ای تااسباب شادی مرافراهم کنند

🌸به برگه خدایا شکرت که قبلا نوشتی نگاه کن موقع خواب وخدارو بابت اتفاق های خوب امروز شکر کن💟
...
نظرات