عکس شیرینی کاکائویی

شیرینی کاکائویی

۸ فروردین ۰۰🍂از قلبی پرسیدم #مَهدی را میشناسی ؟
همان ناجی ضعفا
همان به پا کننده ی #عدل
همان نسیم اهورایی
همان نوازشگر قلبهای یخ زده از جور و ستد.😔
.
🍂چیزی را به غیر
صدای شکستن بغضی نشنیدم .
انگار با #قلب_منتظری روبه رو شده بودم .💚
.
🍂دست بردم تا #اشک هایش را پاک کنم .
خون را به روی دستانم میدیدم .
گویا اشک هایش دیگر تمام شده بودند
دیگر اشکی نمانده بود .
#خون بود که ‌جاری شده بود
و روی گونه های معصومش قل میخورد ، میدانستم از اضطرارش است
معلوم بود #مصائب زیادی را متحمل بوده است .😞
.
🍃مهدی جان
ای آقای جهان
ای آخرین یادگار #یاسین
ای ادامه دهنده ی راه #حسین
کجای جهانی ...
کی شود سیل خون جاری شده را با نسیم رحمتت به گلستان مبدل سازی.😥
.
🍃این روزها جهان زمین ،
هر خیابانش که میروی ، هر کوچه اش که میروی ، فرقی ندارد شرقش باشد یا غربش جنوبش باشد یا شمالش .
قلبی را میبینی که خون میگرید
و تو خوب میدانی گریه های خونی از برای چه است ..
ای غنچه ی شکفته شده ی نرگس (زهرا)
برگرد و جهان خشکی به خون نشسته را با قدوم بهاریت , گلستان ساز...🌹
.
🍃برگرد ای #شافی دلهای خونی ..
فانوس جهان رو به خاموشیست,
برگرد و جهان را به جمال خود منور ساز .💫
.
🍃آقای جهان ،
به وضوح میتوان دید جان جهان از حسرت داشتنت میسوزد .
این روزها ،این ماه ها ،
بیشتر از همیشه ظلم ها عیانی شده اند .
قلب ها منتظرند.
منتظر کسی که دلهای مکدر جهان را در هم شکند و #اشک مظلومانی را از سرزمین های پریشانی نجات دهد .
میبینی،
صدای هیچ حقوق بشری را نمیتوان شنید .
برگرد ای تنها #حقوق_بشر , برگرد.
کشتی جهانی در انتظار توست .😭
.
🍃آری،
چشم ها منتظر رهگذریند که برای همیشه خواهد ماند
منتظر قدم های هستند که جان مرده ی قلبها را زنده کند و #زخم های ظلمانی را از تیام قلبهای #مظلوم پاک کند .❤
...
نظرات