عکس خورش قیمه آلو
منیژه
۶۱
۲.۶k

خورش قیمه آلو

۴ هفته پیش
سی روز میخواهیم روزه بگیریم
روزه ای که قرار است حالمان را خوب کند
بیاییم سی کار خوب را هم کنارش تمرین کنیم !
هر روز یک کار

یک روز دروغ نگوئیم _به خدا ،به خودمان، به دیگران
یک روز مهربان باشیم با خودمان با دیگران
یک روز ببخشیم خودمان را و دیگران را

یک روز آرام باشیم از عصبانیت دوری کنیم
یک روز لبخند بزنیم و متبسم باشیم چه در آینه چه در برابر نگاه دیگران

یک روز بد هیچ کس را نخواهیم حتی دشمنمان

یک روز بد هیچ کس را نگوئیم حتی بدخواهمان
یک روز با انصاف باشیم به خودمان حق بدهیم به همان اندازه به دیگران هم

یک روز افتاده باشیم هر چه که هستیم زمین بگذاریم انسان خالی باشیم
یک روز به دیگری کمک کنیم حتی در کاری که به ما مربوط نیست

یک روز قانون را رعایت کنیم قانون رانندگی یا عبور و مرور را یا حتی نوبت را

یک روز کسی را با زبان نرنجانیم هیچ کس را حتی اگر لبریز بودیم

یک روز پیش قدم باشیم در مهربانی بی توقع بی انتظار پاسخ

یک روز به جسم خود احترام بگذاریم دراز بکشیم و به ذره ذره های
توانایی های خود فکر کنیم

یک روز به دیگران احترام بگذاریم دراز بکشیم و فکر کنیم نزدیک ترین آدم زندگی ما چه نیازی دارد

یک روز تمرین کنیم سکوت کنیم تا دیگران بگویند

یک روز به گیاهان یا حیوانات برسیم حتی اگر شده برای چند لحظه

یک روز یک کتاب خوب بخوانیم و به دیگری بگوئیم چه یاد گرفته ایم

یک روز با خدا خلوت کنیم و از تمام اشتباهاتمان عذر خواهی کنیم و بخواهیم که دستمان را بگیرد

یک روز جایی را مرتب کنیم نظم بدهیم و از پاکیزگی لذت ببریم و بگذاریم دیگران هم لذت ببرند

یک روز صدایمان را کنترل کنیم چه در خنده چه در خشم

یک روز نگاهمان را کنترل کنیم چه در شهر چه در فضای مجازی چه در خلوت

یک روز گوشمان را کنترل کنیم شده با یک کلام ساده ببخشید گوشم روزه است

یک روز به کسی توجه کنیم کودک یا فردی کهنسال یا ناتوان یا خانواده ای محروم یا فردی که مدیون او هستیم مثل یک جانباز

یک روز به خاک کسی سر بزنیم که جانش را برای ما داد و کنارش طلب آرامش کنیم

یک روز به پدرو مادرمان نیکی کنیم هر طور که آن ها میخواهند

یک روز از خوراکمان ببخشیم هر چند اندک به نیازمندی کنار خیابان

یک روز چیزی را هدر ندهیم آب و برق و ... و چیزی را آلوده نکنیم
زمین و آب و محیط و ...
یک روز پیش قدم باشیم در سلام و کار و طاعت ...

یک روز شاکر باشیم برای آنچه فرصت شده باشیم

شاید همه این ها کنار روزه ی ماه رمضان از ما انسان های بهتری بسازد.

برای اینکه حال مردم کشورمان خوب شود و دوباره لبخند به چهره شان برگردد دعا کنیم

─┅─═इई 🌸🌺🌸ईइ═─┅─
...
نظرات