عکس آش گوشت بابلی
نخود اماده ی پخت برای نذریم

آش گوشت بابلی نخود اماده ی پخت برای نذریم

۱۶ اردیبهشت ۰۰
#اش_گوشت_بابلی#بابلی#
https://sarashpazpapion.com/picture/e32c015d536b535e53dd508fe3acdb99

لینک اش توی پیجم
...