عکس کلوچه کشمشی
SevdaHatami
۹۲
۸۰۸

کلوچه کشمشی

۱۰ اردیبهشت ۰۰
دوست ندارد...شک نکن...!
اگرداشت، قدم های بیشتری برای رسیدن به توبرمی داشت، که نمی اید
ندارد که نمی اید....
ندارد که فاصله می گیرد ندارد که برای رفتن دنبال کوچکترین بهانه هاست...
باور کن توجیه خیلی از رفتارها سخت نیست...
فقط این دلبستگی های بی منطق باورش را برایمان سخت کرده اند....فاجعه امدن تو بود، نه رفتنت.....
الهی هیچکشگس شکست عشقی نبیند....💖💖💖💖💖💖
...