عکس نان مخصوص رمضان تبریز
منیژه
۳۵
۲.۳k

نان مخصوص رمضان تبریز

۲ هفته پیش
🔘 عذاب عجیب ابن ملجم

نقل شده است که: ابوالقاسم محمد که به ابن رقا مشهور است، نقل نموده است که: در مسجدالحرام و مقام حضرت ابراهیم(علیه‌السلام) راهبی را دیدم که جمع کثیری به دورش حلقه زده بودند، و سبب اسلام اوردن خود را بیان میکرد. وچنین میگفت که، من درصومعه ی خود نشسته بودم روزی دیدم مرغی بزرگ از هوا پایین آمد و برسرسنگی که کنار دریابود نشست و ربع جسد کسی را قی کرد(#بالاآورد) وسپس پرواز نموده وبعداز دقایقی آمد و ربع دیگری را قی کرد. وهمچنین کرد تااینکه تمامی جسد شخص نامعلوم راقی کردو پرواز کرد. سپس اعضای قی شده بهم نزدیک شده وبه یکدیگر چسبیدندو شخصی کریه المنظر(#زشت‌وحشتناک)تشکیل شودو برخاست وبه هرطرف نگاه کرد.
من درتعجب فرو رفته بودم که به یکباره دیدم بازهمان مرغ ازهوا به زیرآمدو یک ربع بدن آن شخص را ازبدنش جدانموده وفروبرد وسپس به پرواز درآمده ورفت.
وبعد از لحظاتی آمدوربع دیگر رابرد و به همان طریق می آمدتااینکه تمامی اعضای او را فروبرده واز نظرم غایب شد. ومن متفکر بودم وحسرت می خوردم که چرا ازآن شخص نپرسیدم که توکیستی واین چه حالتی است؟
اما درروزی دیگر بازهمان ماجرا درهمان وقت روی داد وچون دیدم او زنده شده وایستاد نزداو رفتم و پرسیدم: توکیستی؟
اماجواب نداد. به اون گفتم به حق کسی که تورا خلق کرده است بگو توچه کسی هستی ونامت چیست؟ چه کرده ای که چنین درعذابی؟
گفت: من #ابن‌ملجم‌مرادی هستم کشنده ی حضرت علی ابن ابی طالب(ع) ازآن روز خدای تعالی این مرغ رابرمن موکل کرده است که هرروز به جزای آن عمل، مرابه این نحوی که دیدی میکشدوزنده میکند، دراین حال بودیم که مرغ سررسیدوبه همان صورت قبل ربعی ازبدنش را بلعید وپرواز نمود، وماجرایش همچنان تکرار میشد.
من دراحوال علی بن ابی طالب تحقیق وجستجو نمودم. گفتند اوپسرعموی رسول خدا(صلی الله علیه وآله) ووصی اوبود ومن به این سبب ایمان آوردم.

📚مردگان زنده شده
اثر ستار پورابراهیمی

─┅─═इई 🌸🌺🌸ईइ═─┅─
...
نظرات