عکس رشته پلو
رویا۱۳۴۸
۹۹
۱.۴k

رشته پلو

۹ آبان ۰۰
رشته پلو با سوپ سبزیجات


مهربانی چیست؟

پدرم گفت: مهربان باش! اما نگفت که مهربانی حدی دارد!
مادرم گفت: مهربان باش! اما نگفت مهربانی حدی دارد! سال‌ها گذشته است و من هنوز فکر می‌کنم حد مهربانی کجاست؟ وقتی تو با دیگران مهربانی و آنها با تو مهربان نیستند و سوءاستفاده می‌کنند و شاید مهربانی را جور دیگر پاسخ می‌دهند.
پدرم همیشه مهربان باقی ماند، اما من در شک و تردید!
یک بار از او پرسیدم: «حد مهربانی کجاست؟

او خندید و گفت:«دختر جان، مهربانی حد ندارد. مهربانی یک اقیانوس است که نباید دنبال ساحل برایش بگردی. باید فقط درآن شنا کنی...»

#انواع پلو#رشته پلو#همدان#کرماشان
...