عکس پیده گوشت _ عدسی
منیژه
۵۹
۲.۸k

پیده گوشت _ عدسی

۲۰ آبان ۰۰
🍁‌از عالمے پرسیدند:
بالاترین وزنه چند کیلو است که یه نفر بزنه و بهش بگن پهلوان...؟

عالم در جــواب گفتند:
بالاترین وزنه یه پتــوی نیم کیلویی است که....!!!!!
◀◁یه نفر بتواند هنگام نـــماز صبـح از روی خود بلنـد کند.!

هر کس بتونه اون وزنــه رو بلنــد کنه باید بهش گفت پهلــــوان✓✓

رسول الله صلواه الله علیه فرموده اند تــــرک کردن⚠️🔻🔻🔻

نماز صبــح : نــور صــورت
نماز ظهـــر : بـــركت رزق
نماز عصــر : طاقتــــ بـدن
نماز مغــرب : فــايده فــرزند
و نماز عشــاء : آرامــش خواب
را از بيــن میبـــرد...

─┅─═इई 🍁🍂🍁ईइ═─┅─
...
نظرات