عکس کیک شیفون قهوه
sedi
۶۳
۲.۸k

کیک شیفون قهوه

۲۲ اسفند ۰
خوشبختی یعنی باور کنیم هیچ انسانی
کامل نیست و انسان ممکن الخطاست ...

خوشبختی یعنی قبل از اینکه به فکر تغییر دادن دیگران باشی،
قاضی زندگی خودت باش
...
نظرات