عکس کیک شیفون قهوه
sedi
۶۴
۲.۹k

کیک شیفون قهوه

۲۲ اسفند ۰۰
خوشبختی یعنی باور کنیم هیچ انسانی
کامل نیست و انسان ممکن الخطاست ...

خوشبختی یعنی قبل از اینکه به فکر تغییر دادن دیگران باشی،
قاضی زندگی خودت باش
...
نظرات