عکس کوکی گردویی
★Fariba★
۹۸۱
۹۱۰

کوکی گردویی

۱۶ فروردین ۱
دختر تازه نفس بهار🍃
نوشکوفه ی خوش آب و رنگ🌸
پروانه ی رقصانِ چمنزار های خیس🦋
بوی پیراهن گل دارت،بوی روییدن عشق است...
تو بی مثال ترین مثالِ دوست داشتنی💜
خوش آمدی به قلبم♡

زادروزت هزار بار شادباش هانی جانِ من🎊
https://sarashpazpapion.com/user/5e7906391fc6c1.47055316

زادروزت هزار بار شاد باش مهدیه عزیزِ من🎊
https://sarashpazpapion.com/user/5f9444a7e08915.85962748

زادروزت هزار بار شاد باش مریم گل من🎊
https://sarashpazpapion.com/user/58ebc21e57bcb1.37931491
...