عکس خورش فسنجان با مرغ

خورش فسنجان با مرغ

۱۰ اردیبهشت ۱
جاتون سبز عزیزان 🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️
کامنتهاش میبندم 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
نماز و روزه هاتون قبول درگاه حق 🕋🌙🕋🌙🕋🌙
...