عکس ته چین مرغ
mikhak1986
۸
۶۹۰

ته چین مرغ

۳۱ تیر ۰۱
باید خودت را
دوست بداری،
چون بدون عشق به خود،
داشتن احساس خوب محال است!
وقتی حال و هوای بدی
راجع به خودت داری،
در عشق و در تمام خوبی‌های عالم را
به روی خودت بسته‌ای...
...