عکس کشک بادمجان کبابی...

کشک بادمجان کبابی...

۲۳ مرداد ۰۱

بر آنچه گذشت،🍃🌷
آنچه شکست،
آنچه نشد،
و آنچه ریخت
"حسرت نخور" ...
در زندگی
اگر تلخی نبود،
شیرینی
معنایی نداشت..🍃🌷
...