عکس نان سیمیت
ل مثل لیلا
۱۲۰
۸۱۱

نان سیمیت

۶ دی ۰۱
و ما، زمستان دیگرى را سپرى خواهیم کرد
با عصیان بزرگى که درونمان هست
و تنها چیزى که گرممان میدارد
آتش مقدّس امیدواریست!

😇😇
...
نظرات