عکس کو‌کو سبزی  
#قرار_معنوی

کو‌کو سبزی #قرار_معنوی

۲۲ دی ۰۱
#قرار_معنوی
#شهید_سعید_انصاری


ایشان در سن ۱۶ سالگی به جبهه رفته بود. دو سال در گردان‌های مقداد و کمیل بود. در مدت حضورش بار‌ها شیمیایی می‌شود و به خاطر عوارض شیمیایی همیشه معده‌درد شدید داشت، اما هرگز پیگیر سهمیه جانبازی‌اش نشد. جنگ تمام شد، اما گویی جهاد برای سعید تمامی نداشت. بهترین دوستانش را در جنگ از دست داده بود و غبطه به حال شهدا و آرزوی شهادت برای همیشه در این سال‌ها همراهش بود.
#جان_فدا
#شهید
...
نظرات