عکس زرشک پلو با مرغ
محبوبه عباسی
۵۲۳
۳.۸k

زرشک پلو با مرغ

۱ ماه پیش
مثل گندم باش!!
زیر خاک میبَرنش باز میروید پُرتر ،
زیر سنگ میبَرنش آرد میشود پُر بهاتر،
آتش میزننش نان میشود مطلوب تر ،

"ذات" باید ارزشمند باشد...

#محبوبه_عباسی
#زرشک.پلو.مرغ
...
نظرات