عکس کاچی زعفرانی

کاچی زعفرانی

۱۳ اسفند ۰۱
خدا هر لحظه در حال کامل کردنِ ماست،
چه از درون و چه از بیرون. هر کدام ما
اثر هنریِ ناتمامی است.
هر حادثه ای که تجربه می‌کنیم،
هر مخاطره ای که پشت سر می‌گذاریم،
برای رفع نواقصمان طرح ریزی شده است.
پروردگار به کمبودهایمان جداگانه می‌پردازد،
زیرا اثری که انسان نام دارد در پی کمال است.


#ملت_عشق
...
نظرات