عکس قرابیه آجیلی

قرابیه آجیلی

۲۱ اسفند ۰۱
سکوت در اثر بستن دهان نیست؛
در اثر باز کردن فکر است
هر چه فکر باز‌تر، سکوت بیشتر
هر چه فکر بسته‌تر، دهان بازتر!
...
نظرات