عکس نان آویشن توپر

نان آویشن توپر

۲۶ فروردین ۰۲
چانه خمیر رابه صورت دایره باز میکنیم ومقداری ازموادگوشتی در راس آن قرارمیدهیم .
...