عکس شیرینی بهشتی

شیرینی بهشتی

۲۳ آبان ۰۲
#قرارگروهی-دوستانه
❤️آشپزی به وقت عشق❤️

تفاوت آدمهاوانسانها!

آدم‌ها!...زندگی می‌کنند!!
انسان‌ها!...زیبا زندگی میکنند!!...
آدم‌ها!...میشنوند!!
انسانها!...گوش میدهند!!....
آدم‌ها!...میبینند!
انسانها!...عاشقانه نگاه میکنند!!...
آدم‌ها!...درفکر خودشان هستند!
انسانها!...بدیگران هم فکر میکنند!!...
آدم‌ها!...میخواهند شاد باشند!
انسانها!. میخواهند شاد کنند!!...
آدم‌ها!...اسم اشرف مخلوقات را دارند!
انسانها!...اعمال اشرف مخلوقات را انجام میدهند!!...
آدم‌ها!...انتخاب کرده‌اند که آدم بمانند!
انسان‌ها!...تغییر کردن را پذیرفته‌اندتا انسان شدند!!...
آدم‌ها!...میتوانندانسان شوند!
انسانها!...درابتدا آدم بودند!!...
آدم‌ها!...آدمند!
انسانها!...انسانند!!...اما
آدمها و انسانها!...هردوحق انتخاب دارند!...اینکه آدم باشند یا انسان!...انتخاب با خودشان است...!!
...
نظرات