عکس فلافل ساده

فلافل ساده

۱۵ بهمن ۰۲
❣  ‌ همه چيز يكتاست.
خدا هيچگاه كپي برداري نمي كند،‌ بلكه هميشه اصل را مي آفريند.

او فقط  به اصل باور دارد.
او به راستي آفريننده است.
هرگز چيزي را تكرار نمي كند.

اما انسان همچنان مشغول تقليد و
كپي برداري است.
ما همواره مي كوشيم كسي ديگر باشيم كه ناممكن است.

هر كاري بكني شكست خواهي خورد.
تو فقط مي تواني خودت باشي.
هيچ امكان ديگري نيست.
اما همه ما مي كوشيم كسي ديگر باشيم. اين كل ماجراي شكست ما و داستان غم انگيز زندگي است.

به خودت احترام بگذار،
به خودت عشق بورز.
خودت را بپذير و خودت باش.
هيچ لزومي ندارد غير از اين باشي
خدا تو را يكتا آفريده است.

من به تو نه خصلتي ويژه، نه روش ويژه زندگي، بلكه بصيرت و آگاهي مي بخشم تا بتواني روش زندگي ات را انتخاب كني.
تا بتواني در مسير خودت زندگي كني.
و همين كه  تو چراغ راه زندگي خود شوي،
شادماني از آن تو ميشود. ‌

اوشو
...
نظرات