عکس اردور تخم مرغ
نفسم
۶۵
۸۱۰

اردور تخم مرغ

۲۵ آذر ۹۴
تخم مرغام خیلی خوشگل شدن.با قاشق چنتا ترک انداختم رو پوست تخم مرغ آبپز ولی پوستشو نکندم،بعد گذاشتمش تو رنگ پنج دقیقه ای موند تا رنگ به خوردش رفت و وقتی پوستشو کندم ابرو بادی شده بود
...
نظرات