عکس خورش فسنجان با هویج
انسیه
۸۴
۷۲۲

خورش فسنجان با هویج

۳۰ دی ۹۴
سلامی چو بوی خوش آشنایی
بدان مردم دیده روشنایی
درودی چو نور دل پارسیان
بدان شمع خلوتگه پارسایی
سلام دوستان این خورش فسنجان را از پا پیون یاد گرفتم ودرست کردم در ضمن رب انارش را هم دو ماه پیش خودم درست کردم جای دوستان سبز حسابی خوشمزه و جا افتاده شده بود
دیگران را ببخش و خود را رها کن اگر کینه ای در دل نداشته باشی خودت سبک تر و راحت تری هیچ پرنده ای با بار سنگین اوج نخواهد گرفت
...
نظرات