عکس الکى مثلا سبزه عىد..
Atie
۳۰۲
۶.۲k

الکى مثلا سبزه عىد..

۲۰ اسفند ۹۳
عاقا تجربه حاکى ازون بوده که ما دست به جنگلم بزنىم مىخشکه چه برسه به سبزه عىد...
گفتم حداقل شکلشو بدرستم عقده اى نشم!
سادس ولى نمکه...
***عىدتون پىشاپىش مبارک***
...
نظرات