عکس شنسیل ماهی
jafarymehr
۵۱
۵۸۴

شنسیل ماهی

۲۷ اسفند ۹۳
ماهی کنجدی سرخ شوده در روغن کنجد
به جای ارد سوخاری ٫ماهی داخل کنجد سفید بزنید و باحرارت متوسط سرخش کنید .خیلی خوشمزه میشه .من دوبار تو کنجد زدم چون میخواستم کنجدش زیاد باشه
یکی از مصلح ماهی کنجد .خوبه که ما هر غذای به همراه مصلحش بخوریم.
خاصیت کنجد که گفتن نداره با همیه خوراک گوشتیم سازگار...

دوستتون دارم
...
نظرات