عکس تل کادایف گردویی

تل کادایف گردویی

۱۳ مهر ۹۶
دستورش به زودی اضافه میشه😍👈


آن هنگام که
باد پیچیده است
در مزرعه
درست همان لحظه
که نوازش می شوند
گندم ها
آوایی شنیده می شود
از دور
گوش کن
تپش قلب زمین
پر از نت های تنهایی است
...
نظرات