عکس کیک
Mozhgan
۳۵
۲۶۰

کیک

۱۲ فروردین ۹۷
کیک به مناسبت روز پدر ما بابا نداریم. راستش داریم اما اندازه یک سنگ مستطیلی است وسط بهشت زهرا که بالاش نوشته شادروان و پایینترش با خطی خوش، پدری مهربان و همسری فداکار. عکسش را هم تراشیده اند آن رو . با آن سبیل مخملی، گونه های تو رفته و موهایی که همیشه باید یک وری شانه شود.
ما بابا نداریم. نه که از اولش نداشته ایم. نه که به خوابمان نمی آید. چند سال پیش خدا ویرش گرفت که امتحانمان کند. که اشک مامان را ببیند و ترس و بی پناهی ما را . که دنیا زمستان شود و تا جان دارد باران شور ببارد روی لب هایمان.

ما بابا نداریم اما راستش را بخواهید عکس باباهای شما را یواشکی نگاه می کنیم. یواشکی دوستش داریم. حتا وقتی فیلم رسیدن این سرباز های آمریکایی به خانه را می بینیم، دست خودمان که نیست یک دفعه ای هق می زنیم.
ما بابا نداریم و هر سال، روز پدر که می شود نمی دانیم باید به کجا پناه ببریم. سرمان را توی کدام سوراخ فرو کنیم که معلوم نشود غصه داریم. که حسودیم. که یواشکی بابای شما را دوست داریم.

راستی رفيق جان من، آن وقت که صورت بابایت را می بوسی، آن وقت که ریش های تیغ تیغی اش می رود توی لب هات، آن وقتی که جوری فشارت می دهد که نفست تنگ می شود، لطفن، لطفن، لطفن، یک لحظه بیشتر توی آغوشش بمان. یک لحظه بیشتر جای همه ما. همه ما بچه هایی که بابا نداریم.

تقدیم به همه آن هایی که روز پدر، به یک قاب خیره می شوند، به یک سنگ و یا به یک دیوار....
...
نظرات