عکس کلوچه سنتی خانگی

کلوچه سنتی خانگی

۹ تیر ۹۷
کلوچه سنتی با رسپی دوست خوبم Nastaran.2003 ممنون از رسپی خوبت عزیزم😙

شخصی کفشش را برای تعمیر نزد کفاش می برد.
کفاش نگاهی به کفش کرده می گوید: این کفش سه کوک می خواهد و اجرت هر کوک ده تومان می شود که درمجموع خرج کفش می شود سی تومان…

مشتری قبول می کند پول را می دهد و می رود تا ساعتی دیگر برگردد و کفش تعمیر شده را تحویل بگیرد…
کفاش دست به کار می شود.
کوک اول، کوک دوم  و در نهایت کوک سوم و تمام …
اما با یک نگاه عمیق در میابد اگر چه کار تمام است ولی یک کوک دیگر اگر بزند عمر کفش بیشتر می شود و کفش کفشتر خواهد شد…
از یک سو قرار مالی را گذاشته و نمی شود طلب اضافه کند و از سوی دیگر دو دل است که کوک چهارم را بزند یا نزد…

او میان نفع و اخلاق و میان دل و قاعده توافق مانده است…

یک دوراهی ساده که هیچ کدام خلاف عقل نیست…

اگر کوک چهارم را نزند هیچ خلافی نکرده. اما اگر بزند به انسانیت تعظیم کرده…

اگر کوک چهارم را نزند روی خط توافق و قانون جلو رفته اما اگر بزند صدای عشق او آسمان اخلاق را پر خواهد کرد…

دنیا پر از فرصت کوک چهارم است  و من و تو کفاش های دو دل…

مهربانی را اگر قسمت کنیم ،
من یقین دارم به ماهم می رسد
آدمی گر ایستد بربام عشق ،
دست هایش تا خداهم می رسد…
...
نظرات