عکس نان رولی دارچینی کشمشی باکرم پیراشکی

نان رولی دارچینی کشمشی باکرم پیراشکی

۵ شهریور ۹۷
سلام علیکم ورحمه الله وبرکاه
دوستای گلم ازاینکه کارتکرای میفرستم عذرخواهم ولی به خاطرچندتانکته درمورداین نان خوشمزه مجبورشدم.
اول اینکه تمام موادخمیرطبق دستورباشه لطفا
اینکه به جای شیرآب استفاده شود یابهبوددهنده حذف شودویاآردزیادی ازدستوراضافه شودقطعادرروندپخت شماتأثیردارد.
اگرخمیرشماچسبنگی داشت،به آردزیادی ازدستورنیازی نداریددستهایتان راتمیزکنید.سطح کارراآردپاشی نماییدوخمیررابه مدت10دقیقه بکوبیدتاازحالت چسبندگی خارج شود.
همیشه برای پخت نان وکیک یک لیوان آب درفرمیگذارم تا لطیف تر شوند.
برای اینکه رول زیباتری داشته باشیدخمیرونازک پهن کنیدموادروبزاریددوتالبه خمیروروی هم بیارید به صورت طولی بعدرولش کنید.
امیدوارم مفیدواقع شود.
التماس دعا
...
نظرات