عکس خورش مرغ ترش
منیژه
۴۶
۹۵۰

خورش مرغ ترش

۲۵ دی ۹۷
🌸نمی دانم خوشبختی
برای تو درچه معنا می شود
فقط می دانم
🌸خوشبختی وسیعتراز آنست
ڪه در ذهنت بگنجد
و زیباترین لحظه ایست
🌸ڪه می توانی
در زندگی درڪ ڪنی
🌸من برای تو
خوشبختی ات را آرزومندم.
...
نظرات