عکس خورش قرمه سبزی
m.tahmoresiii
۳۸
۹۲۹

خورش قرمه سبزی

۱۴ اسفند ۹۷
حسابهایتان را تسویه کنید !!
لطفا حساب هایتان را تا قبل عید تسویه کنید

ببخشید هایی که از سر غرورتان نگفته اید
شاخه گل هایی را که میتوانستید هدیه دهید و نداده اید

دلی را میتوانستید به دست بیاورید و نیاورده اید
ماندن را بلد بودید و رفتن را ترجیح دادید

حتما نباید حسابمان مالی باشد
همین ها را گفتم میتواند یک عمر خوشبختی را به تو هدیه دهد

اوضاع مالیمان خوب نیست
حداقل حساب های عاطفی مان را تسویه کنیم
...
نظرات