عکس دسر شانامو
فهیمه
۳۲
۸۶۴

دسر شانامو

۲۵ اردیبهشت ۹۸
به وقت مناجات دعا گوی هم باشیم.
التماس دعا برای تمام بیمارا و گرفتارا...
خدا کنار مهربانیهاتون .
سپاس از همراهی و حضور دوستان .
...
نظرات