عکس ته انداز بال مرغ
باران سجادی
۷۰
۱.۳k

ته انداز بال مرغ

۲۱ خرداد ۹۸
حاضـــــــرم..
هــــــــرکــــاری..
کــــنم تــــا..

بـــــــرگردم به..

دورانی که هـــــیــــــــچی از مجـــــــــازی

نمــــیدونستم..
...
نظرات