عکس کلوچه کشمشی زعفرانی

کلوچه کشمشی زعفرانی

۲۶ فروردین ۹۹
خدایا تو عزت میدهی ما تملق دیگران میگوئیم !

خدایا تو رزقمان را میدهی ما مدیریت خودمان یا دیگران را باعث رزقمان میدانیم !

خدایا تو محبت دیگران را به ما جلب میکنی ما خوبی خودمان را دلیلش میدانیم !

خدایا تو قدرت مطلقی ما از دیگران می ترسیم !

خدایا تو به ما دستور میدهی ما فرمانبر دیگران هستیم !

خدایا هیچ کس نمی تواند یک شخص دیگر را نابود کند کمک کن اینها را بفهمیم تا آسوده زندگی کنیم . و بنده تو باشیم نه بنده بندگان .
آمین 🤲

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

من طبق این دستور ولی داخل فر درست کردم عالی شد 😋👌
لینگ دستورش در پاپیون 👇
https://sarashpazpapion.com/recipe/ed631622bbd5525dbe711d960d43b166
...
نظرات