عکس خورش ماست اصیل اصفهان
Raziyeh
۷
۳۰۹

خورش ماست اصیل اصفهان

۱۶ اردیبهشت ۹۹
فقط گوشتش خیلی بود بنظرم بوی گوشت میداد
...
نظرات