عکس رشته پلو با گوشت

رشته پلو با گوشت

۲ هفته پیش
دیروز در جلسه مصاحبه استخدام پرسیدم:
شغل پدر؟
گفت:
شغلشان آزاد است.
گفتم:
یعنی چه؟
گفت:
مقداری زمین کشاورزی دارند و در کار ادوات کشاورزی هم هستند.

گفتم:
یعنی فروشنده ادوات کشاورزی هستند؟
گفت: نه!متعلق به خودشان است.

گفتم:
متوجه نمیشوم!!!
گفت:
تراکتور دارند.

گفتم :همه اینها که گفتی ،یعنی اینکه پدر کشاورز هستند؟
گفت: بله.

گفتم :خوب چرا از اول نمی گویی پدرم کشاورز است؟!خوب من هم بچه کشاورز هستم.این را با افتخار بگو.

یادم افتاد چند وقت قبل در موسسه با یکی از خانم های جوان منشی صحبت میکردم .
پرسیدم:
پدر چکار میکنند؟
با شعف و افتخار گفت:
پدرم پیک موتوری است.
منزلمان دور است.من هر روز صبح ترک موتور پدر می نشینم و یک ساعت طول میکشد تا به محل کارم برسم.
بعد خندید و گفت: من خیلی خوشبختم ، به نظرتان چند تا دختر هستند که هر روز صبح قبل از کار این امکان را داشته باشند که یک ساعت تمام پدرشان را بغل کنند؟

اشک در چشمانم جمع شد و آرام گفتم:
آفرین دخترم. آفرین. خدا پدرت را حفظ کند.

...
نظرات