عکس خوراک جگر
منیژه
۳۸
۲.۷k

خوراک جگر

۱۷ اردیبهشت ۰۰
💕 داستان کوتاه

"حضرت عیسی(ع)" با جمعی در جایی نشسته بود، مردی هیزم شکن از آن راه با خوشحالی و خوردن نان می گذشت.

حضرت عیسی(ع) به اطرافیان خود فرمود:
"شما تعجب نمی کنید از این که این مرد بیش از یک ساعت زنده نیست..."

ولی آخر همان روز آن مرد را دیدند که با بسته ای هیزم می آید تعجب کردند، و از حضرت علت "نمردن" او را پرسیدند.

او بعد از احوالپرسی از "مرد هیزم شکن،" فرمود:
هیزمت را باز کن، وقتی که باز کرد مار سیاهی را در لای هیزم او دید.

حضرت(ع) فرمود:
این مار باید این مرد را بکشد ولی تو چه کردی که از این "خطر" عظیم "نجات" یافتی؟؟

گفت:
نان می خوردم "فقیری" از مقابل من گذشت، قدری به او دادم و او درباره من "دعا" کرد.

حضرت(ع) فرمود:
در اثر همان دستگیری از مستمند "خداوند" این بلای ناگهانی را از تو برداشت.

"پنجاه سال دیگر زنده خواهی بود..

─┅─═इई 🌸🌺🌸ईइ═─┅─
...
نظرات